Child Safe

Communities Foundation

มูลนิธิเด็กและชุมชนที่ปลอดภัย

ค่านิยมและนิมิต

  • เด็กมีความรอดปลอดภัยในชุมชนทั้งเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดรอบข้าง รวมทั้งเมืองปากเช ประเทศลาว
  • เด็กเติบโตมาโดยได้รับการสั่งสอนค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม รวมทั้งรอดจากการถูกทำร้ายทุกรูปแบบ
  • เด็กได้รับการอบรมส่งเสริมให้กลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งรอดจากภัยการค้ามนุษย์

Where we work

<

Gallery